بهروز دانش فر

شرکت فرایند سازان صنعت پاژ پیمانکار پروژه فولاد ارفع اردکان با سمت دفتر فنی پایپینک و کنترل پروژه به مدت یک و نیم سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پیمانکار نصب نوارنقاله و اجرای پاپینگ پروژه احیا مستقیم کاوه بندر عباس با سمت سرپرست دفتر فنی مکانیک و کنترل پروژه  به مدت دو سال
شرکت فرآیندسازان صنعت پاژ پیمانکار نصب  گندله سازی فولاد بوتیا با سمت سرپرست  دفتر فنی و معاون کارگاه  از سال 94 تاکنون

بهروز دانش فر