ذوب آهن پاسارگاد

پروژه نصب و راه اندازی تجهيزات برق و ابزار دقيق احياء مستقيم ذوب آهن پاسارگاد

ذوب آهن پاسارگاد

بخش های پروژ شامل:

١١ كيلو ولت /٤٠٠ ، ٣٣/ نصب و راه اندازی ترانسهای ١١
L.C.P ، MCC ، P.C ، شامل سوئيچ گيرها LV ،MV نصب و راه اندازی تابلو های
نصب تابلوهاي سيستم كنترل
انجام كابل كشی برق و ابزار دقيق بالغ بر ٤٠٠ كيلومتر
نصب سينی كابل و كاندوئيت هاي برق
نصب و راه اندازی تجهيزات روشنايی ، فاير آلارم ، پيجينگ
نصب و راه اندازی تجهيزات كنترل و ابزار دقيق و اجرای هوك آپ ابزار دقيق

تاريخ شروع : ١٣٩٧/٠٦/٠١
تاريخ پايان :١٣٩٨/٠٨/٣٠