فولاد سازی بوتيا

پروژه نصب و راه اندازی كليه تجهيزات اصلی و جانبی كوره های و ...

فولاد سازی بوتيا

بخش های پروژ شامل:

نصب و راه اندازی تجهيزات مكانيكی ، پايپينگ ، برق و ابزار دقيق كوره هاي قوس الكتريكی
نصب و راه اندازی تجهيزات مكانيكی ، پايپينگ ، برق و ابزار دقيق كوره پاتيلی
و مخازن آهن اسفنجی Air cooler، FTP ، نصب و راه اندازی تجهيزات سيستم خطوط انتقال

تاريخ شروع : ١٣٩٧/٠٢/٠١
تاريخ پايان : درحال انجام